Giám đốc Trung tâm

Đăng ngày 20 tháng 7 năm 2019
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Đang cập nhật....3 of 14