Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. Trung tâm có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

    - Phòng Hành chính - Tài vụ.

                 - Phòng Y tế - Điều dưỡng - Cấp dưỡng.

2. Giám đốc Trung tâm căn cứ Quyết định này ban hành chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm; đồng thời sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức đảm bảo theo Đề án Vị trí, việc làm và tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 3 of 14