Trung tâm thực hiện tiếp nhận, quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng được nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên tập trung; nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh neo đơn, thương bệnh binh nặng và các đối tượng là người có công với cách mạng không có thân nhân chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật và căn cứ quyết định giao chỉ tiêu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi giao hàng năm; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BLĐTBXH-BTC- BYT ngày 03 tháng 6 năm 2014 về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ; Pháp lệnh ưu đãi người có công và Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Số điện thoại: 0255.3698598; Fax: 0255.3698151.

- Email: ttddnccqngai@gmail.com.3 of 14