Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày 20 tháng 7 năm 2019
Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi .

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức TT Điều dưỡng NCC tỉnh Quảng Ngãi.

 

- Lãnh đạo Trung Tâm: Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Phòng, ban Trung tâm: có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

  • Hành chính - Tài vụ.
  • Phòng Y tế - Điều dưỡng - Cấp dưỡng.

 3 of 14