1. Vị trí

          Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý nhà nước trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trụ sở của Trung tâm tại: Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chức năng

Trung tâm có chức năng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người có công với Cách mạng được nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên tập trung; nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh neo đơn, thương bệnh binh nặng và các đối tượng là người có công với Cách mạng không có thân nhân chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm và kế hoạch nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên người có công dựa trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tiếp nhận và tổ chức chăm sóc, điều dưỡng, nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công trong thời gian điều dưỡng, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

3. Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng và người có công với Cách mạng có hoàn cảnh neo đơn.

4. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng người có công được nuôi dưỡng tập trung, điều dưỡng luân phiên theo đúng quy định của Nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Được phép tiếp nhận các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

7. Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức công tác tại Trung tâm.

8. Quản lý cán bộ, viên chức, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

9. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với cấp có thẩm quyền theo quy định.

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.3 of 14