Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn

Đăng ngày 16 tháng 7 năm 2019
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm và kế hoạch nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên người có công dựa trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm và kế hoạch nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên người có công dựa trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.3 of 14