Tiếp nhận và tổ chức chăm sóc, điều dưỡng, nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe

Đăng ngày 16 tháng 7 năm 2019
Tiếp nhận và tổ chức chăm sóc, điều dưỡng, nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công trong thời gian điều dưỡng, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

1. Tiếp nhận và tổ chức chăm sóc, điều dưỡng, nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công trong thời gian điều dưỡng, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

2. Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng và người có công với Cách mạng có hoàn cảnh neo đơn.

3. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng người có công được nuôi dưỡng tập trung, điều dưỡng luân phiên theo đúng quy định của Nhà nước.3 of 14