Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất

Đăng ngày 16 tháng 7 năm 2019
Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với cấp có thẩm quyền theo quy định

Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với cấp có thẩm quyền theo quy định3 of 14