Phó Giám đốc Trung tâm

Đăng ngày 20 tháng 7 năm 2019
Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.

Đang cập nhật....3 of 14