Dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 2) !

Đăng ngày 24 tháng 9 năm 2021
Dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 2) !

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất đề xuất Chủ trương, địa điểm xây dựng Dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi, Cơ sở 2 !

CỔNG VÀO TRUNG TÂM HIỆN TẠI

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI !3 of 14